Adatvédelmi Tájékoztató

I. Bevezetés, tárgyi hatály

Artem Books Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő elkötelezett a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok betartása és az adatkezelés jogszerűségének fenntartása iránt. Jelen adatkezelési szabályzat a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, egyszerű és átlátható megfogalmazással tartalmazza az Adatkezelő Kezelt Adatokkal kapcsolatos tevékenységét. Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által üzemeltett honlapon történő adatátadás és az Adatkezelő részére szerződés vagy más jogügyleten alapuló személyes adat átadására is.

 

II. Fogalom meghatározások

Adatkezelő: Artem Books Korlátolt Felelősségű Társaság, amely Társaság részletes adatai a III. fejezetben találhatók.

Kezelt adat: Az Adatkezelő által begyűjtött és adatkezeléssel érintett adatok összessége.

Érintett: Az a természetes személy, akinek Személyes Adatát az Adatkezelő kezeli.

Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ.

GDPR: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet).

 

III. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Artem Books Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1102 Budapest, Hölgy utca 11.;
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 24980920-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-374649
Az Adatkezelő képviselője: Mártonffy Melinda Vera önálló képviseletre jogosult ügyvezető

IV. Az adatkezelés jogalapja, szabályai

1. Az Adatkezelő részére az Érintett Személyes adatot vagy az Adatkezelő által üzemeltetett honlapokon, vagy az Adatkezelő és az Érintett között szóban vagy írásban létrejött szerződés alapján adhat át. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége a GDPR által meghatározott szabályok és elvek szerint történik, különös figyelemmel a GDPR 32. cikkére. Az adatkezelés időtartama valamennyi esetben a Személyes adatok átadásától, vagy a szerződésszerű teljesítéstől számított 5 (öt) év.

2. Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap az alábbi:
– www.artembooks.hu

3. Az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon a honlap látogatója a Személyes adatai közül a nevét, e-mail címét, kézbesítési címét és telefonszámát adhatja meg, kiegészítve a szabadon szerkeszthető felületeken további Személyes adatnak minősülő adattal. Az adatvédelmi szabályok elfogadásával és a „Megrendelem” felületre kattintással az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Érintett Személyes Adatait az Adatkezelő kezelje (az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás). Az Adatkezelő a honlapokon megadott Személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, hogy az Érintettel a kapcsolatot megrendelése teljesítése és az ezzel kapcsolatos kérdések rendezése és az Érintett kérdése megválaszolása céljából felvegye, illetve a termékek kiszállítása érdekében kézbesítői szolgáltatónak átadja.

4. Az Adatkezelő informatikai rendszerei székhelyén találhatóak meg, a honlap tárhely szolgáltatója: ATW INTERNET Kft. – 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1. Az Adatkezelő a Kezelt adatokat az elvárható megfelelő intézkedésekkel védi, elsősorban a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés hatékony védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatkezelés során a Kezelt Adatokhoz csak az erre feljogosított személy fér hozzá, az Adatkezelő pedig folyamatosan rendelkezésre áll az Érintett igényeinek érvényesítése érdekében.

5. Az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, így különösen a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó adatokat sem.
6. Az Adatkezelő a Kezelt Adatokat harmadik országba nem továbbítja, automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 

V. Az adatkezeléshez fűződő jogok

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

1. Hozzáféréshez való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Kezelt adatokról és az adatkezelés további a GDPR 15. cikkének (1) bekezdésében megfogalmazott körülményeiről tájékoztatást kapjon.

2. Helyesbítéshez való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Kezelt adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Kezelt Adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog.  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Kezelt adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó Kezelt adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Kezelt adatok kezelésére már nincsen szükség, az Érintett az adatkezeléshez hozzájárulást visszavonja, az adatkezelés jogszerűtlen volt.

4. Korlátozáshoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
     a) az Érintett vitatja a Kezelt Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze azok pontosságát;
     b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a Kezelt Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
     c) Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Kezelt Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. Adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

 

VI. A Hatóság elérhetősége, jogorvoslati tájékoztatás
Az Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban keletkezett bármely panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
telefon: 06-1-391-1400;
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

VII. Hatályos jogszabályok

A tárgykört szabályozó jogszabályok:
     GDPR
     2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

Az Adatkezelő további felvilágosítást a jelen szabályzat III. fejezetében található elérhetőségen nyújt az adatkezeléssel kapcsolatosan, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatokat is erre az elérhetőségekre szükséges megküldeni.

Budapest, 2021. december 1.

Artem Books Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Mártonffy Melinda Vera

ügyvezető